Työnohjaus

Työnohjauksessa tarkastellaan ja jäsennetään työhön ja sen tekemiseen, työyhteisöön ja sen vuorovaikutukseen sekä työhön liittyviin kokemuksiin ja työn herättämiin tunteisiin liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus on reflektioareena, paikka jossa katsotaan sekä sisään että ulos. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella omaa suhdetta työhön. Työnohjauksessa voidaan tutkia johtamisen kysymyksiä, työssä esiintyviä ilmiöitä sekä työyhteisöä ja sen vuorovaikutusta. Etsimme yhdessä uusia näkymiä, kadonneita voimavaroja ja polkua pois urautuneesta ajattelusta. Työnohjauksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittäminen, vuorovaikutuksen edistäminen ja voimavarojen vahvistaminen. Työnohjaus on aina myös oppimisprosessi.

Työnohjaus lisää itsetuntemusta ja edistää ihmisenä kasvamista. Se avaa uusia näkökulmia, oivalluttaa sekä vapauttaa voimavaroja ja luovuutta työhön.

Työnohjaukseni pohjaa työskentelyotteeseen ja ihmiskäsitykseen, jossa voimavarat ja asiantuntijuus löytyvät ohjattavilta. Työnohjauksessani voimme keskustelun ohella harjoitella läsnäoloa, kirjoittaa, maalata, käyttää kuvia ja symboleja, tehdä mielikuvaharjoituksia tai liikkua. Menetelmät elvyttävät mielikuvitusta ja ruokkivat luovuutta ja siten avartavat ajattelua, antavat kaivattua etäisyyttä, avaavat näkymiä uusiin suuntiin ja purkavat lukkiutuneita tilanteita.

ERITYISOSAAMISENI: Taidepainotteinen työnohjaus

Tuon ekspressiivisen taideterapian menetelmiä nyt entistä vahvemmin myös työnohjauksen käyttöön. Tutkimukset vahvistavat, että taidelähtöiset menetelmät lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta työpaikoilla. Toisista välittämisen kulttuuri vahvistuu, kuten myös aitona itsenä näkyväksi tuleminen ja erilaisuuden sietäminen.

Taidelähtöiset menetelmät tukevat työelämän kriisitilanteiden läpikäymisessä sekä muuttuneissa tilanteissa uudelleen orientoitumisessa. Taiteen avulla voi löytää käyttöönsä uudelleen omia, piiloon painuneita vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Myös hiljaisen tiedon jakamiseen ja työyhteisön uuden yhteisen tarinan luomiseen taidemenetelmät sopivat hyvin.

Taidepainotteisuus ei tarkoita vain valmiiden taidetöiden tutkimista. Myös, ja varsinkin, tekemisen prosessin tarkastelu nousee keskiöön. Se nostaa esiin toistuvia toimintamalleja, asenteita ja uskomuksia ja siten oivalluttaa ymmärtämään käyttäytymistä ohjaavia mekanismeja ja mahdollistaa muutoksen. IMG_2592

Tilaa itsellesi tai ryhmällesi taidepainotteista työnohjausta, jonne voit tulla pysähtymään ja rauhoittumaan, irrottautumaan rutiineista, tutkimaan työhön liittyviä kysymyksiä etäämmältä taiteen keinoin, hakemaan uutta energiaa, kokemaan tekemisen iloa. Mitään ei tarvitse osata, taidetöitä ei arvioida tai arvostella eikä tavoitteena ole taiteellinen harjaantuneisuus. Taide toimii porttina sisäänpäin ja ikkunana uusiin näkymiin.

Tule oivaltamaan, palautumaan, uusiutumaan.  

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen

 Pienikin luova teko auttaa ihmistä luomaan uusia ajatusmalleja ja tarkistamaan vanhojen toimivuutta. -Paolo J. Knill